Общи Условия

Прочетете внимателно настоящите Общи Условия за ползване на сайта на www.grturbo.com

АКО ИЗПОЛЗВАТЕ ТОЗИ УЕБСАЙТ СЕ СЧИТА, ЧЕ ПРИЕМАТЕ И СТЕ СЪГЛАСНИ С ТЕЗИ УСЛОВИЯ. АКО НЕ СТЕ СЪГЛАСНИ И НЕ ПРИЕМАТЕ ТЕЗИ УСЛОВИЯ, МОЛЯ НЕ ПОЛЗВАЙТЕ ТОЗИ УЕБСАЙТ.

1. Общи Положения и сфера на действие

(1.1) Тези условия (Общи Условия) регламентират отношенията между ГР ТУРБО  ЕООД, собственик на уебсайт www.grturbo.com, представляващ онлайн магазин с търговско наименование ГР ТУРБО  ЕООД (наричан по-долу grturbo.com) от една страна и Потребителите/Купувачите на електронни интернет страници и услуги, предлагани от домейн grturbo.com  и поддомейните му (наричани за краткост „Сайт”), както и отношенията със същите, когато използват всички информационни и търговски услуги предлагани от ГР ТУРБО  ЕООД.

(1.2) Сайта на grturbo.com е специализиран в продажба на турбокомпресори и други артикули свързани с тях наричани „Стока” посредством интернет по индивидуална заявка на потребителя наричана „Поръчка”.

(1.3) Сайта на grturbo.com предлага изключително и само оригинални артикули от съответният производител.

(1.4) Сфера на приложение Тези Общи Условия са обвързващи за всички бизнес транзакции свързани с онлайн магазин на grturbo.com. Никои противоречащи им правила и условия при покупка не са валидни. Подписвайки тези общи правила и условия, Потребителя потвърждава, че се е запознал с настоящите Общи Условия. (1.5) ГР ТУРБО  ЕООД приема и извършва поръчки само на територията Република България.

 

2. Страни по настоящите Общи Условия са: ГР ТУРБО  ЕООД, регистрирано с решение по ф.д. № 20100707144417 от 07.07.2010 на Oкръжен съд Благоевград, ЕИК: 201200810 и ЕИК по ДДС: BG201200810 със седалище и адрес на управление ггр. Разлог 2760, Любен Каравелов № 3, наричано оттук нататък Доставчик; Всяко физическо или юридическо лице, заредило в интернет онлайн магазин www.grturbo.com, което е съгласно с настоящите Общи условия и Правила и ползва онлайн магазинa за извършване на поръчки за закупуване на стока/стоки, наричано оттук нататък Потребител.

 

3. Приемане на Условията

(3.1) Потребителя се съгласява с Общите Условия за ползване на на grturbo.com чрез отбелязване в полето ”Съгласен съм с Общите Условия” намиращ се най-долу на формата за поръчка, която се появява след натискане на бутона „Купи” и натискане на бутона „Изпрати”, Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи Условия, приема ги и се задължава да ги спазва.

(3.2) Потребителя се съгласява с Общите Условия на grturbo.com с нанасяне на подписа си върху фактурата и заплащането на същата, когато това става директно в нашият офис.

 

4. Продажни цени

(4.1) Всички цени са посочени в лева. Указаната цена на отделната стока е за един брой. Тя включва цената на стоката с начислен ДДС. Цените включват ДДС. (4.2) Продажните цени могат да бъдат променени. grturbo.com има правото да променя цените по свое усмотрение, по всяко време без да дължи предварително уведомяване на Потребителите.

 

5. Условия за плащане

(5.1) Заплащането на поръчана стока се извършва по избрания от Потребителя начин, съобразно реда и при условията, посочени по долу, както и в раздел: „Информация” под Линк „Плащане” на Сайта и приложими за конкретната стока. (5.2) При плащания, които не са в брой (банкови преводи, и др.) Потребителя поема таксите и други подобни за заверяване на сумата по сметката. (5.3) НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ (5.3а) Плащане в брой при доставка: При плащане в брой на поръчаната стока Потребителят се задължава да заплати в момента на доставката на grturbo.com или на неговият представител извършващ доставката пълната стойност на доставяната поръчка. В случай, че в 14-дневен срок от датата на доставка Потребителят се откаже частично или изцяло от закупената стока grturbo.com се задължава да възстанови частично или изцяло заплатената сума. В случай, че потребителят не се откаже от закупената стока grturbo.com автоматично приема направения депозит като плащане на поръчанaтa стока.

(5.3б) Плащане по банков път: При плащане по банков път, Потребителят депозира сума равна на стойността на направената поръчка в банковата сметка на grturbo.com и едва след като депозита бъде потвърден се доставят поръчаната стока. В случай, че в 14-дневен срок от датата на доставка Потребителят се откаже частично или изцяло от закупената стока grturbo.com се задължава да възстанови частично или изцяло депозираната сума. В случай, че потребителят не се откаже от закупената стока grturbo.com автоматично приема направения депозит като плащане на поръчаната стока.

(5.3в) Плащане в брой при нас в офиса: При плащане в брой от Потребителят на поръчаната стока при нас в офиса grturbo.com приема сумата, като плащане на поръчаната стока. В този случай Потребителя няма право да се откаже частично или изцяло и върне стоката и grturbo.com не е длъжна да възстанови частично или изцяло платената сума.

 

6. Условия за поръчка

(6.1) Поръчка на стока се извършва посредством попълване на представената на Сайта форма.

(6.2) Потребителят се задължава да предостави точни данни за лицето, което ще получи стоката, както и за мястото на доставка.

(6.3) Поръчването на определена стока става чрез натискане на бутона “Купи” под снимката на избраната стока и попълването на формата и изпращането на същата, което става чрез натискане на бутона „Изпрати”. Това действие представлява волеизявление, което обвързва със силата на договор Потребителя и Доставчика, в съответствие с описаните в настоящия документ Условия и особените правила на Закона за защита на потребителите (ЗЗП).

(6.4) След получаване на поръчката grturbo.com или друг Достъвчик се свързва посредством email съобщение или по телефон с Потребителя за проверка на валидността на данните по поръчката. Потребителя трябва да потвърди направената поръчка изрично.

(6.5) Доставчикът не носи отговорност спрямо Потребителя в случай, че след получена поръчка установи, че поръчаната стока вече не е в наличност или по друга обективна причина не може да бъде доставена. В случая е нужно да уведомим Потребителя писмено, че стоката не може да бъде доставена.

(6.6) Потребителят има право да поръчва стока представяна от grturbo.com. При направа на поръчка на Сайта потребителят влиза в договорни отношения grturbo.com, касаещи конкретната покупка и покрити от настоящите Общи условия. Поръчката се смята за направена при попълване на формата за поръчка и натискане на бутона „Изпрати” следвайки инструкциите в Сайта.

(6.7) Потребителят е длъжен да заплати цената на стоката, която е била посочена на сайта по време на заявяването, независимо дали е по-ниска или по-висока от цената на същата при нейното доставяне. При допуснати технически грешки в публикуването на сайта, grturbo.com има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обезщетение по никакъв начин на Потребителя, освен да възстанови сумите платени и/или депозирани от потребителя, ако има такива.

(6.8) Посочването на неверен/грешен телефон и/или email адрес, прави поръчката невалидна и тя не обвързва grturbo.com със задължението за изпълнение на същата.

 

7. Условия за доставка

(7.1) Доставката на поръчаната стока се извършва по реда и при условията, посочени в раздел “Информация” под Линк „Доставка” на Сайта. grturbo.com може, по своя собствена преценка, да определи начина и средствата на транспортиране, като не е длъжна да избере най-бързия или най-евтин начин за транспортиране.

(7.2) Поръчаната стока се доставя на посочения от Потребителя адрес при условие, че поръчката е потвърдена от Потребителя и адресът за доставката е посочен точно и е валиден. Потребителят поема задължението да осигури достъп и възможност  за предаване на стоката на вас или на специално посочено от вас лице на посочения адрес и в посочения час. (7.3) Поръчаната стока се доставя подходящо опакована съобразно нейният вид и ползвания транспорт за доставка.

(7.4) Ако Потребителят не бъде намерен в рамките на срока за изпълнение на доставката на посочения адрес, или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на артикула в този срок, поръчката се счита за отпаднала и Доставчикът се освобождава от задължението си да изпълни заявената доставка, като разходите по доставката са за сметка на Потребителя.

(7.5) В случай, че Потребителят потвърди желанието си да получи поръчаната стока след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на посочения от него адрес, той поема за своя сметка също разходите по допълнителната доставка. Разходите се заплащат при получаване на стоката, едновременно с цената на стоката.

(7.6) Артикулът може да бъде получен от трето лице, упълномощено от Потребителя, при условие, че то потвърди получаването и идентичността на поръчаната стока и предостави нотариално заверено пълномощно.

(7.7) Ако трето лице се ангажира с приемане и потвърждаване на получаването на поръчаната стока от името на Потребителя, направил поръчката, последният няма право да върне стоката или да прави възражения относно доставката.

(7.8) В границите на гр. София поръчката ще бъде изпълнена в срок от 2 работни дни или съгласно друга договореност с вас. Поръчките за страната се извършват в срок от 3 до 5 работни дни.

 

8. Отказ за получаване на поръчана и доставена стока

(8.1) Потребител поръчал стока от grturbo.com, има право да откаже получаването на поръчаната от него стока, когато тя му е доставена само в посочените в настоящите Общи Условия в случаи:

(8.1а) Ако доставената стока явно не съответства на поръчаната от клиента и това може да се установи чрез обикновен преглед на стоката;

(8.1б) Ако при транспортирането стоката е повредена;

(8.1в) Ако цената, която клиентът следва да заплати, не съответства на оферираната в Сайта на grturbo.com;

(8.1г) Ако стоката не е съпроводена със стоков документ;

(8.1д) Ако не e спазен срока, обявен за доставка

(8.2) Рекламации в случаите по т. 8.1 а-д се извършват само в момента на доставката.

(8.3) Потребителят няма право да откаже да получи и заплати поръчаната от него стока. В противен случай той дължи заплащане на извършените разходи за доставка и връщане на стоката.

(8.4) При отказ за получаване на стока се съставя протокол в момента на доставката. Ако Потребителят откаже подписването на протокола се приема, че отказът му за получаване на стоката е неоснователен и той дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката.

 

9. Отказ от закупена стока

(9.1) Потребителят има право съгласно чл. 50, ал. 1 от ЗЗП да се откаже от от цялата или част от поръчаната стока в 14-дневен срок от получаване на поръчката без да посочва причина за това при следните условия: - Стока е в оригиналната опаковка и във вида в който е доставена - Няма следи от употреба и зацапване - Разходите по връщането на продуктите са за Ваша сметка - Стоката се връща с придружаващият документ с който е изпратена (стокова разписка или фактура или фиксален бон, според уговорката и случая), като за обратното изпращане на стоката се използва оригиналната опаковка с която е доставена стоката.

(9.2) Транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на търговеца.

(9.3) Търговецът няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от търговеца

(9.4) При несъответствие на стоката с основните характеристики, посочени в страницата, grturbo.com възстановява депозираната за стоката от Потребителя сума, включително и транспортните разходи начислени за придобиване на стоката съобразно чл. 54 от ЗЗП и в срок от 14 дни от получаване на стоката и ненарушен търговски вид на стоката и опаковката.

(9.5) При условията на т.9.4 търговецът може да задържи плащането на сумите на потребителя, докато не получи стоките или докато потребителят не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.

 

10. Защита на личните данни и конфиденциална политика

(10.1) Доставчикът се задължава да не разкрива лична информация за Потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато: 1. е получил изричното съгласие на Потребителя; 2. информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури; 3. при други, посочени в Закона случаи.

(10.2) Като предмет на условията за работа, ние не продаваме или предоставяме каквато и да е лична информация на трети лица за техни лични или търговски цели без Вашето изрично съгласие.

(10.3) grturbo.com не иска да получава конфиденциална или защитена информация от вас чрез този Сайт. Всички материали, информация и други съобщения, излъчени или изпратени от този Сайт, ще се считат за неповерителни и непредставляващи предмет на права. Работата с личната информация, която вие по желание можете да изпратите до grturbo.com  с цел получаването на стоки или услуги, предлагани от този сайт е под закрилата нa Закона за защита на личните данни.

(10.4) grturbo.com използва в някои случаи изпратената от Вас информация, за да ви помогнем да заявите дадена поръчка, да доставим дадена поръчка или да изпълните дадена транзакция, да ви информираме за наши стоки, услуги и оферти  ГР ТУРБО  ЕООД  не предоставя, не продава и не отдава под наем, на лизинг или по какъвто и да е друг начин никаква лична или бизнес информация на трети лица или фирми, без вашата изрична молба и разрешение.

 

11. Ограничения

(11.1) Потребителят има право да ползва свободно ресурсите на Сайта с изключение на ограниченията, описани в настоящите Условия.

(11.2) Потребителят няма право да копира, разпространява или ползва текстове, картини, образи или части от Сайта без изричното разрешение на Доставчика.

(11.3) Потребителят няма право да извършва злоумишлени действия, разпространяване на вируси и други, нарушаващи или увреждащи права или интереси на трети лица.

(11.4) Потребителят няма право да се опитва да претоварва Сайта с фиктивни заявки или друга информация (flood). Ако това се случи, чрез хостинг компанията ще му бъде спрян достъпът до Сайта.

(11.5) Потребителят на сайта няма право да ползва  автоматизирани системи за download на каквато и да било информация от сайта.

(11.6) Потребителите на сайта нямат право да извършват действия, които нарушават общоустановени правила на общуване и комуникация, да извършват злоумишлени действия нарушаващи или увреждащи права или интереси на трети лица.

(11.7) Доставчикът не носи отговорност:

(11.7а) за действия, извършени чрез или върху Сайта от Потребители на Сайта или от неоторизиран достъп до него;

(11.7б) за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли във връзка с използването, достъпа, съдържанието или достоверността на информацията на други интернет страници и ресурси, към които Доставчикът осигурява хипер връзки посредством Сайта;

(11.7в) за преки, непреки, случайни, специални или последващи щети, възникнали поради невъзможността да се използва Сайтът или части от него поради технически причини (технически проблем, временна профилактика и др.).

 

12. Уведомления

(12.1) Доколкото изрично не е указано друго, всички уведомления, свързани с предоставяне на стоки и услуги чрез Сайта, се извършват посредством обявените в Сайта телефони/адреси за контакт с Доставчика, респективно посочените от Потребителя телефони/адреси за контакт.

(12.2) Направените по този начин уведомления се считат за надлежно получени до доказване на противното.

 

13. Промени в условията

(13.1) Настоящите условия могат да бъдат променяни и актуализирани по всяко време без специално уведомяване на Потребителите.

(13.2) grturbo.com не носи отговорност, ако Потребителят не е прочел последния вариант на настоящите условия. Последен вариант на условията може да се види по всяко време на адрес: grturbo.com в Раздел „Информация“ под Линк „Общи Условия”.

 

14. Други условия

(14.1) За неуредените в настоящите Условия въпроси се прилагат съответните разпоредби на действащото законодателство на Република България.

(14.2) При използване услугите на grturbo.com Потребителят се задължава да спазва настоящите условия, както и всички други условия, поставени от законодателството на Република България и международното законодателство, дори и да не са упоменати в настоящите условия.

(14.3) grturbo.com  има право да променя технологията и дизайна на предоставяните Услуги без предварително известяване.

(14.4) grturbo.com  си запазва правото да изпраща на своите потребители съобщения, свързани с нови услуги и стоки или с промени в условията и начините за използване на сегашните услуги. Съгласно Закона за електронната търговия съдържанието на тези съобщения би могло да бъде непоискано търговско съобщение.

(14.5) Поради международния характер на мрежата Интернет и факта, че https://grturbo.com е свързан с тази мрежа, https://grturbo.com  не гарантира, че потокът информация към и от grturbo.com  няма да бъде следен и записван от трети страни, освен в случаите, в които се използва SSL (криптирана връзка), при която защитата на връзката се осъществява, съгласно международния SSL сертификат.

 

15. Права на съдържанието

(15.1) Съдържанието в Сайта на grturbo.com може да бъде показвано, разпространявано, преформатирано и отпечатвано само за ваши лични, некомерсиални цели.

(15.2) Забранено е разпространението, продажбата, публикуването, създаването на производни форми от съдържанието или части от съдържанието, или по някакъв друг начин употреба на съдържанието или части от съдържанието за комерсиални цели без изрично писмено съгласие от страна на ГР ТУРБО  ЕООД.

 

16. Рекламация

(16.1) След заплащане и получаване на стоката Потребителят може да направи рекламация и да иска връщането на стоката и възстановяване на платената за нея цена в следните случаи:

1. стоката не притежава характеристиките, определени от страните по договора, и не е годна за обичайната употреба, за която служат потребителските стоки от същия вид;

2. стоката не отговаря на описанието, дадено от продавача под формата на мостра или образец;

3. стоката не притежава обичайните качества и характеристики на стоките от същия вид, като се имат предвид естеството на потребителската стока и публичните изявления за конкретните й характеристики, направени от продавача, производителя или негов представител, които се съдържат в рекламата или в етикета на потребителската стока.

4. ако стоката има съществен недостатък или несъответствие, които не са могли да бъдат установени при обикновен преглед на стоката;

5. ако при употреба стоката има съществен дефект, който го прави негоден за предназначението му;

(16.2) Рекламацията се предявява пред търговеца или пред упълномощено от него лице. Рекламацията се подава устно или писмено.При предявяване на рекламация Потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес за контакт. При подаване на рекламация потребителят задължително прилага и документите, на които се основава претенцията:

1. касова бележка или фактура;

2. протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;

3. други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

Рекламацията на потребителска стока може да се предяви до две години от доставката на стоката, но не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието с договореното.

(16.3) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба Потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от търговеца да приведе стоката в съответствие с договора за продажба.

(16.4) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от Потребителя. След изтичането на този срок Потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за Потребителя.

(16.5) Потребителят е длъжен да съхранява получената от Доставчика стока, като не разваля нейното качество и се грижи за нейната безопасност по време на срока по предходната точка.

(16.6) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато Потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията, той има право на избор между една от следните възможности: 1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума; 2. намаляване на цената, ако е възможно.

 

17. Прехвърляне на собствеността и резервиране на правото на собственост

(17.1) Потребителя може да получи закупената стока само ако е заплатена цената изцяло.

(17.2) Собствеността на закупената стока ще бъде прехвърлена само тогава, когато е заплатена цената изцяло. grturbo.com има право да анулира договора, ако Потребителя просрочи или не изпълни задълженията си по заплащане на продажната цена. Ако закупената стока вече е била предадена на Потребителя, преди да е извършено пълното плащане на продажната цена, противно на разпоредбата на точка 17.1, Потребителя е задължен да се отнася към закупената стока с максимална грижа, докато собствеността не бъде прехвърлена. В допълнение, Потребителя трябва да подсигури, че стоката не е повредена или загубена.

 

18. Задължения и отговорности

Описание/Изображение на на Сайта: Описания/Изображения на Сайта, както и такива в каталози, брошури и други подобни, не включват гаранция за качеството и характерните особености на закупената стока. Ако клиента възнамерява да използва закупената стока в контекста на своя търговски бизнес или свободна професионална работа и закупената стока не е новоизработена стока, grturbo.com няма да бъде отговорна за целостта и точността на Описанието/Изображението на въпросната стока в каталози, брошури и други такива, освен ако grturbo.com   трябва да е била запозната с неточността или липсата на цялост.

 

19. Приложими закони

Законите на Република България ще бъдат прилагани при каквито и да било спорове възникващи на база договорни правоотношения между Доставчика grturbo.com и Потребителя/Купувача. Конвенцията на Обединените Нации върху Договори за Международната Продажба на стоки (EKG, EAG) не се прилага.

 

20. Заключителни разпоредби

(20.1) Българската версия на тези Общи Условия е с авторитет/предимство при интерпретирането им.

(20.2) Всички възникнали спорове ще се разрешават по пътя на преговорите, а ако това е невъзможно от съответния компетентен съд по седалището на grturbo.com.

Невалидността на която и да е било клауза от тези Общи Условия, не може да влияе върху валидността им като цяло, както и на която и да е било друга клауза или част от тях.

 

Адрес на регистрация

ГР ТУРБО  ЕООД
ул. Любен Каравелов № 3
BG-Разлог 2760
България

Адрес за контакт

ГР ТУРБО  ЕООД
ул. Любен Каравелов № 3
BG-Разлог 2760
България

Телефон: 0898 464 715 / 0878 363 618
E-Mail: office[at]grturbo.com